หัวหน้า

อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

นายกิตติกร วงศ์ไข่
นายกิตติกร วงศ์ไข่

พนักงานปฏิบัติงาน

นายอานนท์ ขันติ
นายอานนท์ ขันติ

พนักงานปฏิบัติงาน

นายสมบูรณ์ หมื่นศรีธิ
นายสมบูรณ์ หมื่นศรีธิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพรชลิต เสนะสุทธิพันธุ์
นางสาวพรชลิต เสนะสุทธิพันธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายโสรัชศิริ ม้าชัย
นายโสรัชศิริ ม้าชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์